ONLINE VERKOOPSVOORWAARDEN

Inschrijven bij een club behorende tot Sippelberg N.V. kan enkel op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. De ondertekening van deze overeenkomst impliceert dat je akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden alsook met het huishoudreglement (beschikbaar aan de receptie en hangt ook op diverse plaatsen in de club uit) en waarvan de klant kennis heeft genomen voor ondertekening van deze. Het betekent eveneens dat je voldoende op de hoogte werd gebracht van de verschillende diensten, abonnementen en tarieven die Sippelberg N.V. biedt.

De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot de club is 18 jaar.


1. Voorstelling
De Wildcard geeft, naargelang het type, toegang tot alle of sommige activiteiten die door Sippelberg N.V. worden aangeboden. Enkel de openingsuren van de club, de uren van de lessen en de beschikbaarheid van de toestellen of de terreinen zijn beperkend.
Naargelang het type Wildcard, kan de titularis eveneens terecht in de andere clubs van Sippelberg N.V. Dit kan eventuele transfertkosten en bijbetaling inhouden.

Sippelberg N.V. behoudt zich het recht voor om:

- de activiteiten te veranderen, te vervangen of te annuleren, om de uren van de lessen te wijzigen en om in het programma nieuwe activiteiten op te nemen.
- de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen gaan van start 30 dagen na schriftelijke notificatie / na het ad valvas bericht, dit is echter niet van toepassing op de in omloop zijnde Wildcards van bepaalde duur.
- de openingstijden van de sportclubs tijdelijk of blijvend te wijzigen.

2. Toegang tot de activiteiten, reservaties en annulatie
De titularis van de Wildcard zal, nadat hij zich bekend gemaakt heeft via fingerprint of via de receptie, een toegangsrecht krijgen voor de gekozen activiteit.
De reservatie van een activiteit met meerdere spelers vereist het meedelen van de naam en het klantnummer van elk van de deelnemers. In geval van deelname van een niet-lid, kan reservatie enkel via het gebruik van het ‘Gastenkrediet’.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om, indien u verhinderd bent, zo snel mogelijk de reservatie te annuleren.
Elke gereserveerde, niet geannuleerde en niet benutte activiteit, kan de auteur van de reservatie zijn recht ontnemen om te reserveren.

3. Strikt persoonlijk karakter van de Wildcard
De titularis verbindt zich ertoe om de activiteiten enkel voor eigen gebruik te reserveren.

4.a Soorten Wildcard
De Wildcard kan aangeschaft worden voor bepaalde of onbepaalde duur. Naast het vast lidgeld en de administratiekosten worden er dalende tarieven toegepast, afhankelijk van het feit of het om een Wildcard gaat van onbepaalde duur, van bepaalde duur met afbetaling of van bepaalde duur met volledige betaling op het moment van inschrijving.
De afbetalingen dienen te gebeuren per bankdomiciliatie. De titularis verplicht er zich toe te zorgen dat de maandelijkse betaling binnen de eerste tien dagen van elke maand kan gebeuren.

Opzegging :
De Wildcard van onbepaalde duur kan op elk moment door beide partijen opgezegd worden. De beëindiging zal ingaan op het moment van ontvangst van het bericht van opzegging van de bankdomiciliatie.

De Wildcard van bepaalde duur kan niet éénzijdig opgezegd worden door de titularis voor het verstrijken van de termijn. Na het verstrijken van de termijn zal de beëindiging ingaan op het moment van ontvangst van het bericht van opzegging van de bankdomiciliatie.
In geval een afbetaling niet betaald wordt, zal de toegang tot de activiteiten opgeschort worden tot de regularisatie en zal het saldo van de toekomstige afbetalingen onmiddelijk verschuldigd zijn.
In geval dit saldo niet binnen de maand vereffend wordt, zal een invorderings-dossier geopend worden en zal een forfaitaire schadevergoeding van € 250 in rekening gebracht worden, tenzij grove fout of wanprestaties de club kan toegewezen worden.
Eventueel resterend gastenkrediet van een Wildcard wordt nooit terugbetaald.
Wanneer men de overeenkomst heeft stopgezet en daarna wenst te hervatten, zal het lidgeld opnieuw te betalen zijn.

Verlenging - Opschorting:
De titularis van een Wildcard van onbepaalde duur kan aan Sippelberg N.V. vragen de domiciliatie tijdelijk op te schorten, met een periode van minstens 1 week.
- bij een tijdelijke fysieke ongeschiktheid, die hem belet deel te nemen aan minstens twee activiteiten die door Sippelberg N.V. georganiseerd worden, deze dient gestaafd te worden door een medisch attest;
- voor een tijdelijk verblijf in het buitenland voor professionele reden, gestaafd door een attest van de werkgever.

Attesten dienen, om geldig te zijn, binnen de acht dagen voorgelegd te worden.
Attesten met terugwerkende kracht worden niet aanvaard.

De titularis van een Wildcard van bepaalde duur kan een verlenging van zijn abonnement krijgen met een periode van minstens 1 week.
- bij een tijdelijke fysieke ongeschiktheid, die hem belet deel te nemen aan minstens twee activiteiten die door Sippelberg N.V. georganiseerd worden, deze dient gestaafd te worden door een medisch attest;

- voor een tijdelijk verblijf in het buitenland voor professionele reden, gestaafd door een attest van de werkgever.

Attesten dienen, om geldig te zijn, binnen de acht dagen voorgelegd te worden.
Attesten met terugwerkende kracht worden niet aanvaard.

De verlenging stemt overeen met de duur van de afwezigheid gedurende de initiële looptijd van het abonnement.

Indien de fysieke onbekwaamheid of het vertrek naar het buitenland definitief zijn en aan dezelfde voorwaarden als hierboven werd voldaan, zal de titularis van de Wildcard van bepaalde duur het recht hebben om een derde persoon, die niet reeds lid is, aan te stellen als begunstigde van zijn abonnement tot het verloop ervan. Deze derde persoon zal lidgeld moeten betalen en zal een nieuw bericht van domicilëring dienen in te vullen.
De aandacht van de titularis van de Wildcard van bepaalde duur wordt uitdrukkelijk getrokken op het feit dat dit type abonnement hem verbiedt om de gedeeltelijke terugbetaling van zijn abonnement te vragen of om de overeengekomen afbetalingen op te zeggen, tenzij door grove fout of wanprestaties door de sportclub. De domiciliatie kan pas worden stopgezet zodra de laatste betaling is gebeurd.
De titularis van een Wildcard van bepaalde duur, die zijn voorafgaandelijk vastgestelde domiciliatie verder zet, zal beschouwd worden als een titularis van een Wildcard van onbepaalde duur.

4.b. Domiciliaties
Bij onterechte vraag voor terugbetaling van gedomicilieerde sommen zal een juridische procedure gestart worden met eis tot terugbetaling van betreffende bedragen, verhoogd met minimaal 500 € voor procedure- en administratiekosten.
De aanbieding van de maandelijkse domiciliatie zal uitgevoerd worden tussen de 1e en de 10e van iedere maand, voor het bedrag vermeld op het huidige inschrijvingsformulier of bericht van wijziging. Informatief wordt gemeld dat bij gebreke aan dekking, de bank van de klant, een administratiekost kan aanrekenen.

5. Sportkrediet
Eventueel resterend sportkrediet op meerbeurtenkaarten (FUNCARD) wordt nooit terugbetaald.

6. Verantwoordelijkheid
Ondergetekende verklaart fysiek bekwaam te zijn om de activiteiten waarvoor hij zich inschrijft uit te oefenen. Het is ondergetekende aangeraden om een aangepaste verzekering te nemen.
Sippelberg N.V. sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van :
- haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden voor opzet of grove schuld in hoofde van Sippelberg N.V. of haar aangestelde.
- haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar leden ten gevolge van een doen of nalaten van Sippelberg N.V.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch Sippelberg N.V., noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club (met inbegrip van de parking). Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

7. Respect van het Privé Leven
Met ondertekening van deze verkoopsvoorwaarden verklaart de klant zich akkoord met het gebruik van een controlesysteem op basis van zijn biometrische gegevens, meer bepaald zijn vingerafdruk. Titularissen die geen gebruik wensen te maken van de toegangscontrole op basis van de biometrische gegevens kunnen, op verzoek, een toegangspas verkrijgen.
Sippelberg Nv. en de klant erkennen dat op de verwerking en aanwending van persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van toepassing zijn. Meer informatie in verband met de verwerking van de klantengegevens kan u raadplegen in Bijlage 1 van deze verkoopsvoorwaarde op https://www.stadium.be/uploads/files/Bijlage1_verkoopsvoorwaarden_SippelbergNv.pdf en aan de receptie.
Alle persoonlijke en biometrische gegevens kunnen in de databanken van Sippelberg N.V.’ worden opgeslagen. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt ter authenticatie van het lid. U heeft ten allen tijde het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen en te laten verwijderen, onder de voorwaarden beschreven in de privacywetgeving.
Meer informatie daarover vindt u op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be). U kan elk verzoek tot toegang, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens richten op het mailadresonline@stadium.be.

8. Algemeen
Beide partijen komen overeen om alle geschillen aangaande de interpretatie en de uitvoering van de genomen verplichtingen der partijen voor te leggen aan het Vredegerecht waar de sportclub gelegen is.
Elk bericht gestuurd naar het adres dat de titularis heeft doorgegeven bij inschrijving zal als geldig beschouwd worden, tenzij de titularis van de Wildcard een nieuw adres heeft doorgegeven.
De directie houdt zich het recht voor de toegang te ontzeggen, een inschrijving te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te verbreken bij ongepast gedrag, agressie (verbaal of fysiek), bij het niet naleven van de reglementen, bij elke vorm van misbruik van het systeem en bij geschillen i.v.m. betaling. Dit zonder terugbetaling, schadevergoeding en zonder afstand te doen van de nog te verrichten betalingen. Betwisting moet per aangetekend schrijven gebeuren, gericht aan Sippelberg n.v., Sippelberglaan 3 te 1080 Brussel, binnen de acht dagen volgend op het incident dat de annulatie veroorzaakte, zoniet wordt deze als nietig beschouwd.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop op de website, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de overeenkomst. (Niet geldig op Wildcard abonnementen gekocht in de club)